Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu kurzy.virtusia.sk

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť Green Angel s. r. o., so sídlom Riazanská 59, 831 03 Bratislava, IČO: 46 758 925, DIČ: 2023554104, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 82676/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom internetového obchodu kurzy.virtusia.sk zameraného na predaj kurzov, workshopov a konzultácií zameraných na zlepšovanie zdravia a osobný rozvoj (ďalej len „internetový obchod“ a „služby“).

1.2 Prevádzkovateľa je možné kontaktovať poštou na adrese jeho sídla, e-mailom na adrese kurzy@virtusia.sk alebo telefonicky na tel. č. +421 917 354 447.

1.3 Zákazník je subjektom, ktorý si má záujem objednať alebo si objedná u Prevádzkovateľa službu (ďalej len „Zákazník“ a spoločne s Prevádzkovateľom len „Zmluvné strany“).

1.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa (ďalej len „VOP“) sa uplatnia na predzmluvné a zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, ktorý prejavil záujem alebo si objednal službu u Prevádzkovateľa.

Článok 2
Vlastnosti, popis a cena služieb

2.1 Vlastnosti, popis a cena jednotlivých služieb, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje, sú uvedené v internetovom obchode; objednaním služby Zákazník vyjadruje súhlas s tam uvedenými parametrami a špecifikáciou služby. Za službu sa primerane považuje aj sprístupnenie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

2.2 Ak nie je v internetovom obchode uvedené alebo Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Prevádzkovateľ poskytuje služby elektronicky, a to spôsobom, ktorý Prevádzkovateľ určí a oznámi Zákazníkovi. Termínom poskytnutia služby alebo jej časti sa na účely týchto VOP rozumie dátum a čas, kedy má byť služba alebo jej časť poskytnutá.

2.3 Ak si Zákazník objedná službu, je povinný ju využiť v dohodnutom alebo Prevádzkovateľom určenom termíne alebo, ak je predmetom služby sprístupnenie určitého obsahu na určitý čas, v dohodnutom alebo Prevádzkovateľom určenom časovom intervale.

2.4 V prípade, ak Zákazník objednanú službu alebo jej časť nevyužije z dôvodov na jeho strane, služba alebo jej časť sa považuje za poskytnutú a nie je to dôvodom na poskytnutie zľavy z ceny služby, odstúpenie od zmluvy alebo iné zrušenie zmluvy, ani na poskytnutie služby alebo jej časti v náhradnom termíne alebo časovom intervale alebo náhradným spôsobom.

2.5 Ak nie je dohodnuté inak, Prevádzkovateľ poskytne Zákazníkovi službu najneskôr v lehote 1 rok odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

2.6 Ak má byť, vzhľadom na povahu služby, termín poskytnutia služby alebo jej časti určený až po objednaní služby alebo ak z akéhokoľvek dôvodu nedošlo k dohode o termíne, v ktorom má byť služba alebo jej časť poskytnutá, určí termín poskytnutia služby alebo jej časti Prevádzkovateľ a oznámi ho Zákazníkovi najneskôr 3 pracovné dni pred termínom poskytnutia služby.

2.7 Ak služba, vzhľadom na jej povahu, spočíva v sprístupnení určitého obsahu Zákazníkovi počas určitého časového intervalu a ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Prevádzkovateľ sprístupní objednaný obsah Zákazníkovi najneskôr 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, a to minimálne na obdobie 14 dní.

2.8 Zákazník berie na vedomie, že Prevádzkovateľom poskytnuté služby mu nemusia priniesť ním očakávaný efekt alebo benefit; takýto stav však nie je vadou služby ani dôvodom na odstúpenie od zmluvy, či iné zrušenie zmluvy.

2.9 Zákazník berie na vedomie, že služby nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti a v prípade, ak Zákazník trpí ťažkosťami, ktoré si môžu vyžiadať poskytnutie zdravotnej starostlivosti, Prevádzkovateľ odporúča Zákazníkovi vyhľadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

2.10 Ak je predmetom služby sprístupnenie určitého obsahu, Zákazník nie je bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa oprávnený umožniť prístup k tomuto obsahu akejkoľvek tretej osobe a ani si taký obsah uchovať nad rámec doby počas ktorej ho Prevádzkovateľ Zákazníkovi sprístupňuje.

2.11 Zákazník nie je oprávnený bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa vyhotovovať si zvukové, zvukovoobrazové alebo obrazové záznamy z poskytovania služieb. Zákazník berie na vedomie, že obsah poskytnutých služieb môže byť chránený podľa osobitných predpisov.

2.12 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zákazníkom, a to aj bez uvedenia dôvodu, najmä však v prípade, ak nedokáže službu Zákazníkovi poskytnúť alebo v prípade porušenia zmluvných podmienok zo strany Zákazníka. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy Zákazníkovi. Ak Prevádzkovateľ do času odstúpenia od zmluvy podľa tohto bodu poskytol Zákazníkovi časť služby, jeho nárok na zaplatenie príslušnej časti ceny za službu mu zostáva zachovaný; ak došlo k odstúpeniu od zmluvy po uplynutí 7 kalendárnych dní odo dňa sprístupnenia určitého obsahu z dôvodu porušenia zmluvných podmienok Zákazníkom, Zákazník nemá nárok na vrátenie akejkoľvek časti ceny služby.

Článok 3
Objednávka služby a platobné podmienky

3.1 Objednaním služby prostredníctvom internetového obchodu Zákazník prijíma ponuku Prevádzkovateľa na uzatvorenie zmluvy.

3.2 V rámci objednávky služby Zákazník uvedie údaje vyžadované Prevádzkovateľom za účelom identifikácie a kontaktovania Zákazníka.

3.3 Po objednaní služby Zákazníkom oznámi Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu Zákazníkovi platobné údaje za účelom zaplatenia ceny služby, ktorú je Zákazník povinný zaplatiť v Prevádzkovateľom stanovenej lehote, najneskôr však do termínu poskytnutia služby, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. Ak Zákazník dohodnutú cenu nezaplatí, Prevádzkovateľ má právo službu Zákazníkovi neposkytnúť.

3.4 Objednaním služby dochádza k uzavretiu zmluvy o poskytnutí služby medzi Zmluvnými stranami, predmetom ktorej je záväzok Prevádzkovateľa poskytnúť Zákazníkovi objednanú službu a záväzok Zákazníka zaplatiť dohodnutú cenu služby.

3.5 Cenu služby môže Zákazník zaplatiť Prevádzkovateľovi iba bezhotovostným prevodom na účet Prevádzkovateľa, a to na základe platobných údajov oznámených Prevádzkovateľom.

Článok 4
Užívateľský účet

4.1 Ak Prevádzkovateľ sprístupní možnosť registrácie v internetovom obchode, Zákazník má právo vytvoriť si v internetovom obchode užívateľský účet a využívať Zákazníkovi sprístupnené funkcionality dostupné v rámci užívateľského účtu. Prevádzkovateľ môže podmieniť využívanie služieb alebo benefitov povinnosťou registrácie v internetovom obchode a vytvorením užívateľského účtu.

4.2 V rámci registrácie v internetovom obchode a vytvárania užívateľského účtu je Zákazník povinný pravdivo uviesť Prevádzkovateľom požadované údaje.

4.3 Zákazník nie je oprávnený sprístupniť jeho užívateľský účet tretej osobe. Ak Zákazník povinnosť podľa predchádzajúcej vety poruší, Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá tým Zákazníkovi vznikne.

4.4 Prevádzkovateľ je oprávnený užívateľský účet zrušiť v prípade neaktivity Zákazníka trvajúcej viac ako jeden rok alebo v prípade, ak Zákazník poruší ustanovenia týchto VOP, alebo rozsah sprístupnených funkcionalít obmedziť.

Článok 5
Odstúpenie od zmluvy

5.1 Zákazník má právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby/poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči v lehote 14 dni odo dňa jej uzavretia, ak ďalej nie je ustanovené inak.

5.2 Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
5.2.1 poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
5.2.2 poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

5.3 Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Prevádzkovateľa v listinnej podobe (poštou) alebo e-mailom. Zákazník môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu Prevádzkovateľ zaslal spolu s potvrdením o uzavretí zmluvy.

5.4 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Zákazník.

5.5 Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Prevádzkovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Zákazníka dohodnúť sa s Prevádzkovateľom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Zákazníkovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

5.6 Ak Zákazník odstúpi od zmluvy o poskytovaní služby a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, Zákazník je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.

5.7 Ak Zákazník nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku a oznámi svoju žiadosť o zrušenie zmluvy Prevádzkovateľovi aspoň 7 dní pred tým, ako má dôjsť k začatiu poskytovania služby, Prevádzkovateľ potvrdí Zákazníkovi zrušenie zmluvy a vráti mu zaplatenú cenu služby. Ak Zákazník urobí oznámenie podľa predchádzajúcej vety v kratšom časovom úseku pred tým, ako má dôjsť k začatiu poskytovania služby, Prevádzkovateľ mu zaplatenú cenu služby nevráti, avšak umožní mu vybrať si tovar z ponuky Prevádzkovateľa, a to až do hodnoty ceny za službu, ktorej sa zrušenie zmluvy týka. Ak Zákazník požiada o zrušenie zmluvy po tom, ako Prevádzkovateľ začal s poskytovaním služby, službu poskytol alebo malo dôjsť k začatiu poskytovania služby, Zákazník nemá právo na zrušenie zmluvy a ani na vrátenie ceny za objednanú službu.

5.8 Ustanovenia tohto článku, okrem bodu 5.7, sa nepoužijú, ak Zákazník nevystupuje v právnom postavení spotrebiteľa.

Článok 6
Zodpovednosť za vady, reklamácia a alternatívne riešenie sporov

6.1 Informácie o zodpovednosti Prevádzkovateľa za vady, ako aj o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Zákazníkov a informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov upravuje Reklamačný poriadok, ktorého aktuálne znenie je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

7.1 Aktuálne znenie týchto VOP, Reklamačného poriadku, vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy, ako aj zásad ochrany osobných údajov nájdete na kurzy.virtusia.sk.

7.2 Právne vzťahy Zmluvných strán sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade vzniku akéhokoľvek sporu medzi Zmluvnými stranami budú na jeho prejednanie a rozhodnutie príslušné súdy Slovenskej republiky.

7.3 Názov a adresa orgánu dohľadu: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, ba@soi.sk.

7.4 Tieto VOP sú platné od 01.05.2022.